Image module
Administracja systemami informatycznymi

Zaj­mu­je­my się insta­lo­wa­niem oraz kon­fi­gu­ro­wa­niem nastę­pu­ją­cych sys­te­mów infor­ma­tycz­nych: Win­dows, Linux, Unix Mac OS. Zapew­nia­my pro­fe­sjo­nal­ną opie­ką infor­ma­tycz­ną, któ­ra obej­mu­je moni­to­ro­wa­nie, wery­fi­ko­wa­nie oraz bie­żą­ce admi­ni­stro­wa­nie sys­te­ma­mi ope­ra­cyj­ny­mi.

Profesjonalna i kompleksowa obsługa systemów IT dla firm

Zarzą­dza­nie sys­te­ma­mi IT umoż­li­wia zwięk­sze­nie wydaj­no­ści dzia­ła­nia fir­my. Spe­cja­li­ści fir­my Blu­evirt dosto­so­wu­ją apli­ka­cje i usłu­gi do naj­now­szych roz­wią­zań. Zapo­bie­ga­ją ewen­tu­al­nym zagro­że­niom i ata­kom skie­ro­wa­nym na sys­tem, roz­wią­zu­ją poja­wia­ją­ce się pro­ble­my i błę­dy tech­nicz­ne oraz prze­pro­wa­dza­ją nie­zbęd­ne aktu­ali­za­cje sys­te­mo­we.

Decyzja o wdrożeniu i powierzeniu nam administracji systemów informatycznych oznacza:
  • auto­ma­ty­za­cję dzia­łań,
  • spraw­dza­nie logów sys­te­mów i zapi­sy­wa­nie przy­pad­ków odbie­ga­ją­cych od przy­ję­tej nor­my,
  • insta­la­cję potrzeb­ne­go opro­gra­mo­wa­nia,
  • zarzą­dza­nie aktu­ali­za­cja­mi i kon­fi­gu­ra­cję usług infor­ma­tycz­nych,
  • wery­fi­ka­cję pozio­mu zabez­pie­czeń sys­te­mów infor­ma­tycz­nych za pomo­cą moni­to­rin­gu IT,