Image module
Audyt bezpieczeństwa informacji

Poli­ty­ki i pro­ce­du­ry zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem infor­ma­cji nakła­da­ją na fir­my obo­wią­zek wpro­wa­dze­nia ochro­ny prze­twa­rza­nych danych. Oso­by zarzą­dza­ją­ce przed­się­bior­stwem powin­ny zadbać o dostęp­ność, inte­gral­ność i pouf­ność prze­ka­zy­wa­nych infor­ma­cji. Aby zapew­nić wyso­ki poziom bez­pie­czeń­stwa w fir­mie, pro­po­nu­je­my sto­so­wa­nie pro­fe­sjo­nal­nych roz­wią­zań infor­ma­tycz­nych oraz wyko­ny­wa­nie ich cyklicz­nej wery­fi­ka­cji.

W ramach audytu bezpieczeństwa informacji nasi specjaliści wykonują:
  • prze­gląd poli­tyk i pro­ce­dur bez­pie­czeń­stwa,
  • testo­wą ana­li­zę usług, pro­gra­mów i sprzę­tu dzia­ła­ją­ce­go w ramach infra­struk­tu­ry IT,
  • wery­fi­ka­cję szy­fro­wa­nia, kon­fi­gu­ra­cji pocz­ty i opro­gra­mo­wa­nia anty­wi­ru­so­we­go,
  • ana­li­zę popraw­no­ści dzia­ła­nia sys­te­mu fire­wall i innych barier ochron­nych.
Przygotowujemy raport z przeprowadzonej weryfikacji zabezpieczeń IT.

Audyt bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji oce­nia poziom bez­pie­czeń­stwa danych w fir­mie oraz wska­zu­je na obsza­ry wyma­ga­ją­ce zwięk­sze­nia ochro­ny. Pomoc­ne w tym zada­niu oka­zu­ją się pro­fe­sjo­nal­ne roz­wią­za­nia infor­ma­tycz­ne, któ­re zapew­nia­ją odpor­ność sys­te­mów i usług na poten­cjal­ne ata­ki. Przed­sta­wia­my reko­men­da­cje spraw­dzo­nych roz­wią­zań, któ­re gwa­ran­tu­ją sku­tecz­ne i przede wszyst­kim bez­piecz­ne zarzą­dza­nie dany­mi w fir­mie.