Image module
Audyt serwerów

Utrzy­ma­nie ser­we­rów wyma­ga sta­łej kon­tro­li nad para­me­tra­mi dzia­ła­ją­ce­go sprzę­tu oraz prze­pro­wa­dza­nia ana­li­zy tech­nicz­nej posia­da­nych zabez­pie­czeń. Prze­twa­rza­nie danych w ramach wła­sne­go ser­we­ra wią­że się z wdro­że­niem zapór ochron­nych, któ­re blo­ku­ją nie­po­żą­da­ny ruch oraz unie­moż­li­wia­ją spo­wo­do­wa­nie zasto­ju w pra­cach fir­my.

Prze­pro­wa­dze­nie audy­tu ser­we­rów daje szcze­gó­ło­wy pogląd na funk­cjo­no­wa­nie infra­struk­tu­ry sprzę­to­wej. Nasi inży­nie­ro­wie po zwe­ry­fi­ko­wa­niu wraż­li­wych obsza­rów przy­go­to­wu­ją reko­men­da­cje i dora­dza­ją, w jaki spo­sób uspraw­nić zabez­pie­cze­nia w fir­mie.

Weryfikujemy poprawność działania technicznej infrastruktury IT w firmie.

W tym celu wyko­nu­je­my audyt ser­we­rów, na któ­ry skła­da­ją się nastę­pu­ją­ce usłu­gi infor­ma­tycz­ne:

  • prze­gląd pro­ce­dur Disa­ster Reco­ve­ry,
  • ana­li­za dzia­ła­ją­cych usług i opro­gra­mo­wa­nia,
  • wery­fi­ka­cyj­ne odtwo­rze­nie kopii zapa­so­wych,
  • prze­pro­wa­dze­nie testów w zakre­sie uzy­ska­nia pra­wa dostę­pu do pli­ków, fol­de­rów i admi­ni­stra­cji klu­czo­wych usług SQL,
  • spraw­dze­nie sys­te­mu dys­ko­we­go,
Raport podsumowujący prace przeprowadzone w ramach audytu zawiera:
  • wyszcze­gól­nie­nie błę­dów tech­nicz­nych i luk zagra­ża­ją­cych sta­bil­no­ści całe­go sys­te­mu IT,
  • opis doty­czą­cy popraw­no­ści wyko­na­nia kon­fi­gu­ra­cji ser­we­rów,
  • roz­wią­za­nia wpły­wa­ją­ce na zwięk­sze­nie pozio­mu bez­pie­czeń­stwa w fir­mie,
  • tech­ni­ki sprzy­ja­ją­ce uni­ka­niu poten­cjal­nych awa­rii w przy­szło­ści.