Image module
Audyt sieci

Wery­fi­ka­cja posia­da­nych zabez­pie­czeń i wdro­że­nie pro­fe­sjo­nal­nych roz­wią­zań infor­ma­tycz­nych wpły­wa na cią­głość dzia­ła­nia całej infra­struk­tu­ry sie­cio­wej oraz jej efek­tyw­ny roz­wój. Ochro­na sie­ci infor­ma­tycz­nej przed ata­ka­mi, błę­da­mi tech­nicz­ny­mi oraz poten­cjal­ny­mi awa­ria­mi wyma­ga cyklicz­ne­go spraw­dza­nia urzą­dzeń sie­cio­wych.

Specjalizujemy się w wykonywaniu audytu sieci, który obejmuje następujące usługi informatyczne:
  • prze­pro­wa­dze­nie testów bez­pie­czeń­stwa sprzę­tu sie­cio­we­go,
  • ana­li­za funk­cjo­no­wa­nia sie­ci kom­pu­te­ro­wej w wymia­rze bez­pie­czeń­stwa,
  • wery­fi­ka­cja dzia­ła­nia sys­te­mów zabez­pie­czeń,
  • wykry­wa­nie błę­dów kon­fi­gu­ra­cyj­nych,
  • nasłu­chi­wa­nie na por­tach,
  • wyszu­ki­wa­nie wiru­sów i luk w sys­te­mie bez­pie­czeń­stwa,
  • fil­tro­wa­nie anty­spa­mo­we,
  • wyko­na­nie testów na ser­we­rach pocz­to­wych.
Audyt sieci zostaje zakończony szczegółowym raportem, który zawiera rekomendacje dotyczące:
  • obec­ne­go sta­nu sie­ci oraz wykry­tych pro­ble­mów tech­nicz­nych,
  • spo­so­bów na uni­ka­nie „wąskich gar­deł” w sie­ci,