Image module
Audyty informatyczne

Nasi spe­cja­li­ści wery­fi­ku­ją poziom bez­pie­czeń­stwa infor­ma­tycz­ne­go w fir­mie, prze­pro­wa­dza­jąc audy­ty infra­struk­tu­ry IT. Spe­cja­li­zu­je­my się w wyko­ny­wa­niu nastę­pu­ją­cych ana­liz sys­te­mów infor­ma­tycz­nych:

Opie­ra­my się na naj­now­szych tech­no­lo­giach infor­ma­tycz­nych, któ­re uwzględ­nia­ją euro­pej­skie stan­dar­dy jako­ści. Zebra­ne infor­ma­cje o pozio­mie zabez­pie­czeń sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go w fir­mie pozwa­la­ją na przy­go­to­wa­nie szcze­gó­ło­we­go rapor­tu, zawie­ra­ją­ce­go omó­wie­nie poszcze­gól­nych obsza­rów IT. Oprócz prze­pro­wa­dze­nia wery­fi­ka­cji zagro­żeń i okre­śle­nia stop­nia ochro­ny infra­struk­tu­ry sie­cio­wej oraz zawar­tych w niej urzą­dzeń, wdra­ża­my sku­tecz­ne roz­wią­za­nia infor­ma­tycz­ne.

Audyty informatyczne sprawdzają stan zabezpieczeń IT posiadanych przez firmę.

Nasi klien­ci uzy­sku­ją infor­ma­cje na temat:

  • spraw­no­ści dzia­ła­nia sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go,
  • stop­nia ochro­ny przed ewen­tu­al­ny­mi awa­ria­mi czy ata­ka­mi,
  • wykry­tych błę­dów, luk i wąskich gar­deł w sys­te­mie,
  • popraw­no­ści wyko­na­nia insta­la­cji i kon­fi­gu­ra­cji usług,
  • legal­no­ści posia­da­ne­go opro­gra­mo­wa­nia,
  • waż­no­ści licen­cji,
  • pozio­mu siły haseł i barier ochron­nych,
  • łatwo­ści uzy­ska­nia dostę­pu do sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go przez nie­upraw­nio­ne oso­by.