Image module
Bezpieczeństwo informatyczne

Bez­pie­czeń­stwo infor­ma­tycz­ne to sze­reg pro­ce­sów i usług, któ­re są odpo­wie­dzial­ne za ochro­nę danych prze­twa­rza­nych i prze­cho­wy­wa­nych w fir­mie. Zabez­pie­cze­nie sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go przy pomo­cy pro­fe­sjo­nal­nych roz­wią­zań tech­nicz­nych zapew­nia sta­bil­ność, pew­ność i cią­głość dzia­ła­nia przed­się­bior­stwa. Jed­no­cze­śnie wpły­wa na efek­tyw­niej­szy pro­ces zarzą­dza­nia zaso­ba­mi infor­ma­cyj­ny­mi.

Gwa­ran­tu­je­my wyso­ki poziom bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji. Nasi inży­nie­ro­wie zabez­pie­cza­ją dane przed poten­cjal­ny­mi ata­ka­mi, wycie­ka­mi pouf­nych danych i wła­ma­nia­mi do sys­te­mu.

Bezpieczne funkcjonowanie firmy w sieci – polityka bezpieczeństwa informacji i analiza ryzyka IT

Z szyb­kim roz­wo­jem tech­no­lo­gicz­nym wią­że się wie­le zagro­żeń, na któ­re fir­my są nara­żo­ne w trak­cie poru­sza­nia się w sie­ci. Aby unik­nąć strat finan­so­wych bądź wyraź­ne­go spo­wol­nie­nia roz­wo­ju dzia­łal­no­ści na sku­tek wycie­ku danych czy awa­rii sys­te­mu, pro­po­nu­je­my przy­go­to­wa­nie poli­tyk i pro­ce­dur do spraw­ne­go zarzą­dza­nia fir­mą. Opra­co­wa­nie stra­te­gicz­ne­go pla­nu dzia­ła­nia oraz prze­pro­wa­dze­nie ana­li­zy ryzy­ka pozwa­la przy­go­to­wać cały per­so­nel do pra­wi­dło­we­go postę­po­wa­nia w przy­pad­ku zaist­nie­nia poten­cjal­ne­go zagro­że­nia. Wska­zu­je­my na tech­ni­ki uni­ka­nia ryzy­kow­nych zda­rzeń oraz pod­po­wia­da­my, jakie kro­ki nale­ży pod­jąć, aby zapo­biec awa­riom i błę­dom sys­te­mo­wym.

Bezpieczeństwo sieci komputerowych i systemów informatycznych gwarantuje ochronę przed:
 • wiru­sa­mi,
 • opro­gra­mo­wa­niem szpie­gu­ją­cym,
 • nie­chcia­nym spa­mem,
 • nie­upraw­nio­nym dostę­pem do danych oso­bo­wych,
 • poten­cjal­ny­mi ata­ka­mi,
 • błę­da­mi tech­nicz­ny­mi.
Weryfikujemy bezpieczeństwo informacji w firmie za pomocą:
 • audy­tów infor­ma­tycz­nych: sie­ci, ser­we­rów i bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji,
 • testów pene­tra­cyj­nych apli­ka­cji i sie­ci webo­wych,
 • moni­to­rin­gu infor­ma­tycz­ne­go.

Spra­wu­je­my opie­kę nad całą infra­struk­tu­rą fir­my w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa IT. Wyko­nu­je­my wdro­że­nia, któ­re zapew­nia­ją pro­fe­sjo­nal­ną i sku­tecz­ną ochro­nę danych oso­bo­wych.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa IT w firmie proponujemy:
 • insta­la­cję opro­gra­mo­wa­nia anty­wi­ru­so­we­go i anty­spa­mo­we­go,
 • wdro­że­nie sys­te­mów IDS/IPS, fire­wall, VPN,
 • ochro­nę stro­ny inter­ne­to­wej,
 • utwo­rze­nie sys­te­mu kopii bez­pie­czeń­stwa.