Image module
Dane chronione

Przy­go­to­wu­je­my przed­się­bior­stwa do uzy­ska­nia Cer­ty­fi­ka­tu Dane Chro­nio­ne. Wdra­ża­my sys­tem zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem infor­ma­cji w fir­mie, prze­pro­wa­dza­my ana­li­zę ryzy­ka IT oraz opra­co­wu­je­my poli­ty­ki i pro­ce­du­ry ochro­ny danych.

Cer­ty­fi­kat fir­my TÜV Nord wpły­wa na wzrost wize­run­ku przed­się­bior­stwa. Wska­zu­je na sta­bil­ność, spój­ność i inte­gral­ność pro­wa­dzo­nych dzia­łań, zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem infor­ma­cji.

Wdrożenie certyfikatu jest możliwe w następujących obszarach:
  • bez­pie­czeń­stwo infor­ma­cji w fir­mie,
  • ochro­na danych oso­bo­wych,
  • testy pene­tra­cyj­ne,
  • bez­pie­czeń­stwo apli­ka­cji sie­cio­wych.
Certyfikat Dane Chronione wdrażany jest w oparciu o:
  • obo­wią­zu­ją­ce nor­my praw­ne,
  • stan­dar­dy ISO,
  • naj­now­sze roz­wią­za­nia tech­no­lo­gii infor­ma­tycz­nych,

Przed przy­stą­pie­niem do cer­ty­fi­ka­cji prze­pro­wa­dzo­na zosta­je wery­fi­ka­cja pozio­mu zabez­pie­czeń infor­ma­tycz­nych posia­da­nych przez fir­mę. Spraw­dza­my, czy sys­tem infor­ma­tycz­ny jest w odpo­wied­ni spo­sób chro­nio­ny oraz reko­men­du­je­my sta­bil­ne roz­wią­za­nia.

Wiarygodność firmy znacząco wzrasta po uzyskaniu potwierdzenia od TÜV Nord.
Image module