Inżynier systemów informatycznych — młodszy inżynier

Młod­szy inży­nier sys­te­mów infor­ma­tycz­nych to pra­ca dedy­ko­wa­na dla stu­den­tów infor­ma­ty­ki. Pro­fe­sjo­nal­na admi­ni­stra­cja sys­te­ma­mi Win­dows i Linux, pro­gra­mo­wa­nie w SQL oraz zarzą­dza­nie sys­te­ma­mi odzy­ski­wa­nia danych to obsza­ry, w któ­rych powi­nien spe­cja­li­zo­wać się kan­dy­dat na to sta­no­wi­sko.

Inżynier systemów informatycznych — starszy inżynier

Star­szy inży­nier sys­te­mów infor­ma­tycz­nych to sta­no­wi­sko dla oso­by, któ­ra posia­da bar­dzo dobrą zna­jo­mość w obsza­rze admi­ni­stra­cji sys­te­ma­mi Win­dows, Linux i Mac OS. Pra­ca obej­mu­je zarzą­dza­nie sys­te­ma­mi kopii bez­pie­czeń­stwa, obsłu­gi­wa­nie plat­form do wir­tu­ali­za­cji oraz nad­zór nad prze­pro­wa­dza­ny­mi wdro­że­nia­mi u klien­tów.