Image module
Kopie bezpieczeństwa

Wdro­że­nie kopii zapa­so­wych to inwe­sty­cja w spraw­ne, sta­bil­ne i nie­za­chwia­ne dzia­ła­nie sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go w fir­mie. Dobrze wyko­na­ny bac­kup zapew­nia ochro­nę danych oso­bo­wych oraz umoż­li­wia ich odtwo­rze­nie w przy­pad­ku poten­cjal­nych awa­rii urzą­dzeń.

Sys­te­my do wyko­ny­wa­nia kopii bez­pie­czeń­stwa opie­ra­my na roz­wią­zań czo­ło­wych pro­du­cen­tów opro­gra­mo­wa­nia bac­ku­po­we­go, np. Veeam. Nasi inży­nie­ro­wie posia­da­ją spo­re doświad­cze­nie w zarzą­dza­niu kopia­mi zapa­so­wy­mi. Spra­wu­ją pro­fe­sjo­nal­ną admi­ni­stra­cję nad sys­te­ma­mi bez­pie­czeń­stwa IT w wie­lu fir­mach.

Kopie bezpieczeństwa pozwalają uniknąć utraty danych w firmie spowodowanych na skutek:
  • błę­dów tech­nicz­nych,
  • awa­rii sprzę­tu,
  • nie­po­żą­da­nych dzia­łań pro­wa­dzo­nych w sie­ci, m.in. ata­ków haker­skich,
  • wycie­ku infor­ma­cji.
System kopii bezpieczeństwa tworzymy na dwa sposoby:
  • auto­ma­tycz­ne zapi­sy­wa­nie danych na dys­ku sie­cio­wym, np. ser­we­rze NAS,
  • udo­stęp­nia­nie kopii zapa­so­wej ory­gi­nal­nych danych w chmu­rze.
W ramach zarządzania kopiami bezpieczeństwa oferujemy:
  • auto­ma­ty­za­cję wyko­ny­wa­nia i zapi­sy­wa­nia kopii zapa­so­wych,
  • wery­fi­ka­cję popraw­no­ści utwo­rzo­nych kopii bez­pie­czeń­stwa,
  • cyklicz­ne odtwa­rza­nie bac­ku­pu,
  • moż­li­wość prze­cho­wy­wa­nia kopii zapa­so­wej w dwóch loka­li­za­cjach.