INŻYNIER SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH — MŁODSZY INŻYNIER

Wyma­ga­nia:

 • Stu­dent infor­ma­ty­ki lub kie­run­ku pokrew­ne­go.
 • Zna­jo­mość pro­gra­mo­wa­nia w jed­nym z wymie­nio­nych języ­ków: Perl, Php lub Ruby.
 • Dobra zna­jo­mość Sys­te­mu Win­dows 7/8.1/10.
 • Umie­jęt­ność two­rze­nia i mody­fi­ka­cji skryp­tów shell’owych.
 • Samo­dziel­ne prze­pro­wa­dza­nie ana­li­zy i roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów tech­nicz­nych.
 • Umie­jęt­ność zarzą­dza­nia sys­te­mem bac­ku­pu i odzy­ski­wa­nia danych.
 • Zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go.
 • Komu­ni­ka­tyw­ność.
 • Umie­jęt­ność pra­cy w zespo­le.
 • Bar­dzo dobra orga­ni­za­cja pra­cy.
 • Rze­tel­ność i odpo­wie­dzial­ność w wyko­ny­wa­niu powie­rzo­nych obo­wiąz­ków.

Zakres obo­wiąz­ków:

 • Admi­ni­stra­cja sys­te­ma­mi Win­dows i Linux.
 • Zarzą­dza­nie pro­jek­ta­mi infor­ma­tycz­ny­mi.
 • Prze­pro­wa­dza­nie ana­li­zy ryzy­ka.
 • Wery­fi­ka­cja zabez­pie­czeń.
 • Wdro­że­nia sys­te­mów i sie­ci infor­ma­tycz­nych.
 • Pro­gra­mo­wa­nie w SQL.
 • Zarzą­dza­nie kopia­mi bez­pie­czeń­stwa i baza­mi danych.
 • Bez­po­śred­ni kon­takt z klien­ta­mi fir­my.

Co ofe­ru­je­my?

 • Szko­le­nia.
 • Pod­nie­sie­nie kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych.
 • Roz­wój zawo­do­wy.
 • Współ­pra­cę z pro­fe­sjo­na­li­sta­mi w bran­ży IT.
 • Pakiet Mul­ti­sport i Medi­co­ver.
 • Miłą atmos­fe­rę w pra­cy.
 • Wyj­ścia inte­gra­cyj­ne.

Aby apli­ko­wać na sta­no­wi­sko, wyślij swo­je CV na adres: office@bluevirt.com