Image module
Monitoring IT

Pro­wa­dzi­my bie­żą­cą obser­wa­cję sie­ci, ser­we­rów i sta­no­wisk kom­pu­te­ro­wych w wie­lu przed­się­bior­stwach. Dzię­ki moni­to­rin­go­wi IT nasi spe­cja­li­ści kon­tro­lu­ją usłu­gi funk­cjo­nu­ją­ce w ramach infra­struk­tu­ry fir­mo­wej oraz ana­li­zu­ją ruch w sie­ci. W opar­ciu o licz­ne aler­ty i wskaź­ni­ki jeste­śmy w sta­nie prze­wi­dzieć poten­cjal­ne awa­rie, wykryć błę­dy tech­nicz­ne i nie­pra­wi­dło­wo­ści oraz zapo­biec ich nega­tyw­nym skut­kom.

Nasi inży­nie­ro­we korzy­sta­ją z opro­gra­mo­wa­nia Nagios, Cac­ti lub Zab­bix. Dzię­ki tym śro­do­wi­skom pro­wa­dzą moni­to­ring infor­ma­tycz­ny nad wszyst­ki­mi urzą­dze­nia­mi sie­cio­wy­mi w fir­mie.

 • Są powia­da­mia­ni o nie­ty­po­wych dla sys­te­mu zda­rze­niach.
 • Obser­wu­ją wskaź­ni­ki wydaj­no­ści pro­ce­so­ra, prze­strze­ni dys­ko­wej, pamię­ci RAM, pozio­mu tem­pe­ra­tu­ry i wil­got­no­ści w ser­we­row­ni.
 • Potra­fią prze­wi­dzieć i zapo­biec wystą­pie­niu awa­rii.
 • Wpro­wa­dza­ją auto­ma­ty­za­cję dzia­łań.
Monitoring IT to inwestycja zapewniająca wysoki poziom bezpieczeństwa firmy.

Przy­go­to­wu­je­my fir­my do wdro­że­nia moni­to­rin­gu infra­struk­tu­ry IT. Jeste­śmy rów­nież w sta­nie zapew­nić opie­kę tech­nicz­ną nad ist­nie­ją­cym już sys­te­mem moni­to­rin­gu. Dzię­ki dia­gno­sty­ce i wery­fi­ka­cji dzia­ła­nia wszyst­kich kom­po­nen­tów sys­te­mu IT gwa­ran­tu­je­my wyso­ki poziom bez­pie­czeń­stwa i efek­tyw­ność funk­cjo­no­wa­nia fir­my.

Wdro­że­nie moni­to­rin­gu IT zapew­nia:

 • prze­wi­dy­wa­nie wystą­pie­nia awa­rii tech­nicz­nych,
 • usta­le­nie powia­do­mień o zbli­ża­ją­cych się zagro­że­niach skie­ro­wa­nych na sys­tem,
 • przy­śpie­sze­nie reak­cji ze stro­ny dzia­łu IT,
 • dostęp do sys­te­mu wizyj­ne­go,
 • skon­fi­gu­ro­wa­nie sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go do wyko­ny­wa­nia zadań w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny.
W ramach monitoringu IT świadczymy następujące usługi informatyczne:
 • kon­tro­la obcią­że­nia CPU i wyko­rzy­sta­nia pamię­ci RAM,
 • moni­to­ro­wa­nie dostęp­no­ści SLA,
 • prze­wi­dy­wa­nie ryzy­ka IT,
 • wykry­wa­nie prób ata­ków na sieć,
 • wery­fi­ka­cja cza­su pra­cy,
 • spraw­dza­nie popraw­no­ści wyko­na­nia i odtwa­rza­nia kopii bez­pie­czeń­stwa.