O nas
Image module

BLUEVIRT to fir­ma, któ­ra spe­cja­li­zu­je się w bez­pie­czeń­stwie infor­ma­tycz­nym. Pro­wa­dzi­my kom­plek­so­wą obsłu­gę infor­ma­tycz­ną dla przed­się­biorstw na tere­nie Unii Euro­pej­skiej.

Współ­pra­ca z klien­ta­mi wie­lu branż pozwo­li­ła nam opra­co­wać wie­le prak­tycz­nych roz­wią­zań wpły­wa­ją­cych na pro­fe­sjo­nal­ną admi­ni­stra­cję infra­struk­tu­rą sie­cio­wą i ser­we­ro­wą. Posia­da­my doświad­cze­nie we wdra­ża­niu nowo­cze­snych zabez­pie­czeń infor­ma­tycz­nych, zgod­nych z naj­wyż­szy­mi stan­dar­da­mi jako­ści i nor­ma­mi praw­ny­mi.

Wyko­nu­je­my audy­ty infor­ma­tycz­ne i testy pene­tra­cyj­ne, pro­wa­dzi­my bie­żą­cy moni­to­ring usług i apli­ka­cji sie­cio­wych oraz świad­czy­my doradz­two w zakre­sie zaku­pu sprzę­tu i opro­gra­mo­wa­nia.

Out­so­ur­cing IT sta­no­wi naszą prio­ry­te­to­wą usłu­gę. Jeste­śmy w sta­nie prze­jąć nad­zór nad całą infra­struk­tu­rą infor­ma­tycz­ną przed­się­bior­stwa. Ofe­ru­je­my rów­nież wspar­cie w obsza­rach wybra­nych przez fir­mę.

Dosto­so­wu­je­my się do ocze­ki­wań klien­tów, dla któ­rych przy­go­to­wu­je­my indy­wi­du­al­ne ofer­ty, uwzględ­nia­ją­ce wyma­ga­nia i spe­cy­fi­kę bran­ży.

Bluevirt zapewnia:
  • wyso­ką jakość wdra­ża­nych sys­te­mów infor­ma­tycz­nych,
  • wspar­cie tech­nicz­ne doświad­czo­nych w bran­ży spe­cja­li­stów,
  • nie­za­wod­ność dzia­ła­nia i szyb­ką reak­cję.