Oferta

Blu­evirt zapew­nia kom­plek­so­wą obsłu­gę infor­ma­tycz­ną dla firm w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa. Do każ­de­go klien­ta pod­cho­dzi­my w spo­sób indy­wi­du­al­ny. Wery­fi­ku­je­my poziom zabez­pie­czeń infra­struk­tu­ry IT, przy­go­to­wu­je­my rapor­ty dorad­cze oraz pod­po­wia­da­my roz­wią­za­nia dosto­so­wa­ne do kon­kret­nej bran­ży. Posia­da­my kil­ku­let­nie doświad­cze­nie we wdro­że­niach infor­ma­tycz­nych, któ­re gwa­ran­tu­ją sta­bil­ność i cią­głość dzia­ła­nia sys­te­mów i sie­ci IT w ramach dzia­łal­no­ści fir­mo­wej.

Świad­czy­my usłu­gi infor­ma­tycz­ne w obrę­bie nastę­pu­ją­cych obsza­rów:

Bezpieczeństwo

Zabez­pie­cze­nie sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go przy pomo­cy pro­fe­sjo­nal­nych roz­wią­zań tech­nicz­nych zapew­nia sta­bil­ność, pew­ność i cią­głość dzia­ła­nia przed­się­bior­stwa.

Outsourcing IT

Out­so­ur­cing IT to roz­wią­za­nie dla firm, któ­re chcą sku­pić się na pro­wa­dze­niu prio­ry­te­to­wej dzia­łal­no­ści. Pole­ga na prze­ka­za­niu zarzą­dza­nia zaso­ba­mi infor­ma­tycz­ny­mi zewnętrz­nej fir­mie.

Wdrożenie sieci informatycznej

Dla nowych firm i przed­się­biorstw, któ­re zamie­rza­ją roz­bu­do­wać infra­struk­tu­rę IT, pro­po­nu­je­my wdro­że­nie sie­ci infor­ma­tycz­nych. Nasi inży­nie­ro­wie zapro­jek­tu­ją sieć w dosto­so­wa­niu do potrzeb klien­ta.