Image module

W naszej pra­cy nie­odzow­na jest bez­piecz­na i wydaj­na infra­struk­tu­ra tele­in­for­ma­tycz­na. Opty­mal­ne wyko­rzy­sta­nie sprzę­tu ser­we­ro­we­go zapew­nia nam wir­tu­al­na plat­for­ma wdro­żo­na i sta­le nad­zo­ro­wa­na przez BLUEVIRT. Rów­nież we współ­pra­cy z tą fir­mą wpro­wa­dzi­li­śmy roz­wią­za­nia, któ­re pozwo­li­ły nam uzy­skać cer­ty­fi­kat ISO 27001:2007.

Image module

Chcie­li­by­śmy pole­cić usłu­gi fir­my BLUEVIRT. Pra­cow­ni­cy prze­pro­wa­dzi­li u nas audy­ty bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji, ser­we­rów oraz sie­ci. Wybra­na usłu­ga szcze­gó­ło­wo prze­ana­li­zo­wa­ła dzia­ła­nie sys­te­mu w przed­się­bior­stwie, dzię­ki cze­mu w przy­szło­ści może­my zapo­biec m.in. awa­riom i wycie­kom danych.

Image module

Audy­ty prze­pro­wa­dzo­ne przez pra­cow­ni­ków BLUEVIRT pozwo­li­ły dogłęb­nie prze­ana­li­zo­wać całość infra­struk­tu­ry, by w przy­szło­ści nie nara­żać fir­my na stra­ty z powo­du wycie­ku danych czy też przerw w dzia­ła­niu usług. Zde­cy­do­wa­li­śmy się rów­nież na moder­ni­za­cję ser­we­row­ni oraz wdro­że­nie moni­to­rin­gu IT, któ­ry na bie­żą­co infor­mu­je o awa­riach.

Image module

Fir­ma BLUEVIRT współ­pra­co­wa­ła z nami, wdra­ża­jąc tech­no­lo­gię, któ­ra umoż­li­wia pod­łą­cze­nie zaso­bów pamię­ci dys­ko­wych do sie­ci kom­pu­te­ro­wej. Uzy­ska­li­śmy swo­bod­ny dostęp do naszych danych z róż­nych miejsc. By takie połą­cze­nie było bez­piecz­ne, nale­ża­ło rów­nież skon­fi­gu­ro­wać VPN, co rów­nież spraw­nie zro­bi­li pra­cow­ni­cy fir­my.

Image module

Współ­pra­ca z fir­mą BLUEVIRT pozwo­li­ła nam na utwo­rze­nie bez­piecz­nej i wydaj­nej infra­struk­tu­ry sys­te­mo­wej opar­tej na wir­tu­ali­za­cji Vmwa­re. Ze wzglę­du na licz­ne oddzia­ły księ­gar­ni „Dom Książ­ki” nie­zbęd­ne sta­ło się utwo­rze­nie szy­fro­wa­ne­go kana­łu trans­mi­sji danych poprzez budo­wę sie­ci VPN oraz wdro­że­nie sys­te­mu moni­to­rin­gu infra­struk­tu­ry.

Image module

Pra­cow­ni­cy BLUEVIRT wyko­na­li u nas audy­ty bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji, ser­we­rów oraz sie­ci wraz z opra­co­wa­niem jej topo­lo­gii. W chwi­li obec­nej fir­ma świad­czy nam usłu­gi out­so­ur­cin­gu IT i słu­ży doradz­twem oraz facho­wą pomo­cą w roz­wią­zy­wa­niu wszel­kich pro­ble­mów doty­czą­cych funk­cjo­no­wa­nia infra­struk­tu­ry IT.

Image module

W celu wykry­cia ewen­tu­al­nych błę­dów w infra­struk­tu­rze sko­rzy­sta­li­śmy z audy­tów fir­my BLUEVIRT. Wszyst­kie pra­ce zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne pro­fe­sjo­nal­nie, a wyni­ki dostar­czo­ne w ter­mi­nie. Pod­ję­te dzia­ła­nia IT popra­wi­ły bez­pie­czeń­stwo danych oraz uspraw­ni­ły wyko­ny­wa­nie usług w naszej fir­mie.

Image module

Jeste­śmy w  trak­cie współ­pra­cy, któ­rą pod­ję­li­śmy w celu uzy­ska­nia usług out­so­ur­cin­gu IT. Wszyst­kie pra­ce wyko­ny­wa­ne są rze­tel­nie oraz ku nasze­mu zado­wo­le­niu ter­mi­no­wo. Na pod­sta­wie dotych­cza­so­wej współ­pra­cy może­my z czy­stym sumie­niem pole­cić usłu­gi spół­ki BLUEVIRT.

Image module

Ze wzglę­du na współ­pra­cę z part­ne­ra­mi z róż­nych państw, zle­ci­li­śmy BLUEVIRT wdro­że­nie wir­tu­ali­za­cji naszych fizycz­nych ser­we­rów, wpro­wa­dze­nie usłu­gi Acti­ve Direc­to­ry oraz wyko­na­nie audy­tu bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów IT. Jeste­śmy usa­tys­fak­cjo­no­wa­ni jako­ścią usług tej fir­my i będzie­my kon­ty­nu­ować tą współ­pra­cę.

Image module

Two­rząc por­tal inter­ne­to­wy o zamó­wie­niach publicz­nych, potrze­bo­wa­łem wia­ry­god­ne­go i odpo­wie­dzial­ne­go part­ne­ra w zakre­sie obsłu­gi IT. Współ­pra­ca z BLUEVIRT oka­za­ła się wybo­rem wła­ści­wym. Wraz z roz­wo­jem moje­go pro­jek­tu nastę­pu­je jej roz­sze­rza­nie.

Image module

Moja współ­pra­ca z BLUEVIRT to naj­sze­rzej rozu­mia­ny out­so­ur­cing IT. Obej­mu­je ona two­rze­nie i nad­zór nad infra­struk­tu­rą tele­in­for­ma­tycz­ną oraz moni­to­ring sys­te­mów. Usłu­gi tej fir­my cha­rak­te­ry­zu­ją się dużym pro­fe­sjo­na­li­zmem i rze­tel­no­ścią. W peł­ni je pole­cam.

Image module

Dzię­ki współ­pra­cy z BLUEVIRT mamy pew­ność, iż nasze sys­te­my są wła­ści­wie zabez­pie­czo­ne przed zagro­że­nia­mi inter­ne­to­wy­mi oraz utra­tą danych naszych klien­tów. Zaawan­so­wa­ne roz­wią­za­nia wir­tu­ali­za­cji pozwa­la­ją nam ogra­ni­czyć kosz­ty utrzy­ma­nia i roz­wo­ju infra­struk­tu­ry ser­we­ro­wej.