Image module
Outsourcing IT biurowy — wsparcie Helpdesk

Powie­rze­nie wspar­cia infor­ma­tycz­ne­go fir­mie Blu­evirt to gwa­ran­cja pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy ze stro­ny doświad­czo­nych spe­cja­li­stów z bran­ży. Zapew­nia­my sta­ły kon­takt z dzia­łem Help­desk tele­fo­nicz­nie, e-mailo­wo oraz przy wyko­rzy­sta­niu nowo­cze­sne­go sys­te­mu zgło­sze­nio­we­go. Poza 24-godzin­nym wspar­ciem tech­nicz­nym, jeste­śmy w sta­nie dosto­so­wać szyb­kość reak­cji i zagwa­ran­to­wać dostęp­ność zespo­łu, zgod­nie z wytycz­ny­mi usta­lo­ny­mi w ramach umo­wy SLA.

Usłu­gi infor­ma­tycz­ne wyko­nu­je­my zdal­nie oraz w sie­dzi­bie klien­ta. Zapew­nia­my pro­fe­sjo­nal­ną opie­kę tech­nicz­ną nad sprzę­tem kom­pu­te­ro­wym oraz sta­łe doradz­two infor­ma­tycz­ne. W ramach out­so­ur­cin­gu IT dla firm prze­pro­wa­dza­my cyklicz­ne pra­ce moder­ni­za­cyj­ne oraz spra­wu­je­my nad­zór nad bez­pie­czeń­stwem sys­te­mu IT.

Opieka informatyczna dla firm obejmuje:
 • obsłu­gę sta­no­wisk kom­pu­te­ro­wych i sta­cji robo­czych,
 • kon­fi­gu­ra­cję urzą­dzeń sie­cio­wych,
 • insta­la­cję i kon­fi­gu­ra­cję apli­ka­cji oraz opro­gra­mo­wa­nia,
 • cyklicz­ne prze­glą­dy urzą­dzeń sie­cio­wych i sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go,
 • dia­gno­sty­kę pro­ble­mów tech­nicz­nych,
 • kon­tro­lę nad sta­bil­no­ścią dzia­ła­nia sys­te­mów IT,
 • doradz­two infor­ma­tycz­ne,
 • dostęp do doświad­czo­nych w bran­ży spe­cja­li­stów IT,
 • 24-godzin­ną pomoc tech­nicz­ną.
Korzyści wynikające z outsourcingu IT dla biur:
 • opty­ma­li­za­cja i reduk­cja kosz­tów zwią­za­nych z obsłu­gą infor­ma­tycz­ną,
 • więk­sza prze­wi­dy­wal­ność i sta­bil­ność dzia­ła­nia sys­te­mów kom­pu­te­ro­wych,
 • szyb­ka reak­cja w przy­pad­ku błę­dów tech­nicz­nych,
 • wyko­ny­wa­nie usług w zgo­dzie z euro­pej­ski­mi stan­dar­da­mi jako­ści,
 • ela­stycz­ny spo­sób roz­li­cza­nia w opar­ciu o rapor­to­wa­ny czas pra­cy.