Image module
Outsourcing IT w chmurze

Fir­ma Blu­evirt przy­go­to­wu­je przed­się­bior­stwa do prze­cho­wy­wa­niaprze­twa­rza­nia danych w chmu­rze. Kon­fi­gu­ru­je­my usta­wie­nia do spraw­ne­go zarzą­dza­nia infor­ma­cja­mi biz­ne­so­wy­mi w ramach plat­form: Google Clo­ud Plat­form, Micro­soft Azu­re oraz Ama­zon Dri­ve.

Sys­te­my chmu­ro­we umoż­li­wia­ją maga­zy­no­wa­nie danych. Zapew­nia­ją więk­szą swo­bo­dę w użyt­ko­wa­niu infor­ma­cji przez wszyst­kich pra­cow­ni­ków fir­my. Dostęp do danych fir­mo­wych moż­li­wy jest rów­nież poza biu­rem.

Przed­się­bior­stwom, któ­rym zale­ży na więk­szej prze­wi­dy­wal­no­ści oraz nie­za­leż­no­ści od zewnętrz­nych hostin­go­daw­ców, ofe­ru­je­my utwo­rze­nie pry­wat­nej chmu­ry pli­ków. Prócz wdro­że­nia, jeste­śmy w sta­nie zapew­nić sta­łą opie­kę infor­ma­tycz­ną nad plat­for­mą w ramach usłu­gi out­so­ur­cing IT w chmu­rze.

Zalety wynikające z przechowywania danych w chmurze publicznej:
  • opty­ma­li­za­cja kosz­tów – chmu­ra jest tań­szym spo­so­bem na prze­cho­wy­wa­nie danych, któ­ry nie wyma­ga zaku­pu zewnętrz­ne­go sprzę­tu,
  • ela­stycz­ność użyt­ko­wa­nia,
  • wyso­ka nie­za­wod­ność.
Korzyści z wdrożenia własnej chmury firmowej:
  • więk­sze zaso­by do wyko­rzy­sta­nia,
  • peł­na kon­tro­la nad śro­do­wi­skiem, w któ­rym prze­cho­wy­wa­ne są dane,
  • moż­li­wość roz­bu­do­wy chmu­ry,
  • pew­ność wpro­wa­dza­nych zabez­pie­czeń,
  • wyso­ka ska­lo­wal­ność,
  • indy­wi­du­al­ne prze­pro­wa­dza­nie kon­fi­gu­ra­cji.