Image module
Outsourcing IT

Out­so­ur­cing IT to roz­wią­za­nie dla firm, któ­re chcą sku­pić się na pro­wa­dze­niu prio­ry­te­to­wej dzia­łal­no­ści. Pole­ga na prze­ka­za­niu zarzą­dza­nia kwe­stia­mi infor­ma­tycz­ny­mi zewnętrz­nej fir­mie.

Blu­evirt świad­czy obsłu­gę infor­ma­tycz­ną dla firm, któ­ra może pole­gać na:

1. Prze­ję­ciu kon­kret­nie wybra­nych obsza­rów i spra­wo­wa­niu nad nimi bie­żą­cej kon­tro­li.

2. Zarzą­dza­niu całą infra­struk­tu­rą IT w przed­się­bior­stwie.

Profesjonalna obsługa informatyczna dla firm

Utwo­rze­nie wła­sne­go dzia­łu IT wią­że się z duży­mi nakła­da­mi finan­so­wy­mi. Naprze­ciw wycho­dzą fir­my infor­ma­tycz­ne, któ­re ofe­ru­ją kom­plek­so­wą obsłu­gę infor­ma­tycz­ną.

Powie­rze­nie opie­ki infor­ma­tycz­nej spe­cja­li­stom posia­da­ją­cym doświad­cze­nie w bran­ży secu­ri­ty IT, zapew­nia wyso­ką jakość świad­czo­nych usług. Gwa­ran­tu­je­my cią­głość, sta­bil­ność i nie­za­wod­ność dzia­ła­nia sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go oraz apli­ka­cji dzia­ła­ją­cych w jego ramach.

Outsourcing IT firmy Bluevirt zapewnia:
  • dostęp do zespo­łu spe­cja­li­stów wyszko­lo­nych w wie­lu obsza­rach infor­ma­tycz­nych,
  • więk­szą wydaj­ność w zarzą­dza­niu zaso­ba­mi fir­mo­wy­mi,
  • swo­bod­ne wyko­ny­wa­nie klu­czo­wej dzia­łal­no­ści fir­my, bez zamar­twia­nia się o kwe­stie infor­ma­tycz­ne,
  • obni­że­nie kosz­tów sta­łych, m.in. prze­zna­czo­nych na wypła­ty dla pra­cow­ni­ków dzia­łu IT, zakup sprzę­tu, wyna­ję­cie powierzch­ni biu­ro­wej,
  • sze­ro­kie zaple­cze tech­nicz­ne i wyso­kiej jako­ści roz­wią­za­nia.
Zakres obsługi informatycznej

W ramach out­so­ur­cin­gu IT ofe­ru­je­my:

Zarządzanie siecią IT

Zarzą­dza­nie infra­struk­tu­rą sie­cio­wą umoż­li­wia sta­łą kon­tro­lę nad roz­wo­jem i utrzy­ma­niem sta­bil­no­ści dzia­ła­nia przed­się­bior­stwa. Powie­rze­nie admi­ni­stra­cji nad sie­cią infor­ma­tycz­ną spe­cja­li­stom z bran­ży secu­ri­ty IT zapew­nia wyso­ką wydaj­ność, nie­za­wod­ność i bez­pie­czeń­stwo.

Administrację systemami Windows, Linux, Unix i Mac OS

Zarzą­dza­nie sys­te­ma­mi IT umoż­li­wia zwięk­sze­nie wydaj­no­ści dzia­ła­nia fir­my oraz dosto­so­wu­je apli­ka­cje i usłu­gi do naj­now­szych roz­wią­zań. Spe­cja­li­ści z dzia­łu IT zapo­bie­ga­ją ewen­tu­al­nym zagro­że­niom i ata­kom skie­ro­wa­nym na sys­tem, roz­wią­zu­ją poja­wia­ją­ce się pro­ble­my i błę­dy tech­nicz­ne oraz prze­pro­wa­dza­ją nie­zbęd­ne aktu­ali­za­cje.

Wsparcie informatyczne dla biur

Wspar­cie infor­ma­tycz­ne zewnętrz­nej fir­my to gwa­ran­cja pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy od doświad­czo­nych spe­cja­li­stów z bran­ży. Zapew­nia­my sta­ły kon­takt z dzia­łem Help­desk tele­fo­nicz­nie, e-mailo­wo oraz przy wyko­rzy­sta­niu nowo­cze­sne­go sys­te­mu zgło­sze­nio­we­go.

Kompleksową obsługę systemów informatycznych

Bie­żą­ca opie­ka infor­ma­tycz­na wią­że się z uspraw­nia­niem dzia­łań zarów­no w obrę­bie sta­no­wisk kom­pu­te­ro­wych, jak i całej infra­struk­tu­ry infor­ma­tycz­nej posia­da­nej przez fir­mę. Pro­fe­sjo­nal­ny out­so­ur­cing IT ozna­cza gwa­ran­cję wyso­kiej jako­ści spe­cja­li­stycz­nych usług w zakre­sie zarzą­dza­nia roz­bu­do­wa­ną infra­struk­tu­rą sie­cio­wą i ser­we­ro­wą.