Image module
Outsourcing serwerów i sieci

Kom­plek­so­wa obsłu­ga infor­ma­tycz­na obej­mu­je pro­fe­sjo­nal­ne zarzą­dza­nie infra­struk­tu­rą IT w fir­mie. Blu­evirt zapew­nia roz­wią­za­nia wpły­wa­ją­ce na cią­głość i sta­bil­ność dzia­ła­nia przed­się­bior­stwa. Infor­ma­ty­cy z dzia­łu IT spra­wu­ją kon­tro­lę nad całym sys­te­mem infor­ma­tycz­nym oraz zapew­nia­ją natych­mia­sto­wą reak­cję na poja­wia­ją­ce się aler­ty. Powstrzy­mu­ją ata­ki oraz unie­moż­li­wia­ją spo­wo­do­wa­nie awa­rii czy zasto­ju w pra­cach fir­my.

Bie­żą­ca opie­ka infor­ma­tycz­na wią­że się z uspraw­nia­niem dzia­łań zarów­no w obrę­bie sta­no­wisk kom­pu­te­ro­wych, jak i całej infra­struk­tu­ry infor­ma­tycz­nej posia­da­nej przez fir­mę. Pro­fe­sjo­nal­ny out­so­ur­cing IT ozna­cza gwa­ran­cję wyso­kiej jako­ści spe­cja­li­stycz­nych usług w zakre­sie zarzą­dza­nia roz­bu­do­wa­ną infra­struk­tu­rą sie­cio­wą i ser­we­ro­wą.

Kompleksowa obsługa informatyczna dla firm obejmuje:
  • pra­ce moder­ni­za­cyj­ne w obrę­bie sie­ci i ser­we­rów,
  • pro­jek­to­wa­nie, insta­la­cję oraz zabez­pie­cze­nie sie­ci infor­ma­tycz­nej w fir­mie,
  • wdro­że­nia nowo­cze­snych roz­wią­zań IT,
  • szko­le­nia dla pra­cow­ni­ków.
Zdecydowanie się na outsourcing IT firmy Bluevirt gwarantuje:
  • sta­łe doradz­two infor­ma­tycz­ne,
  • sta­bil­ny roz­wój przed­się­bior­stwa,
  • pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi infor­ma­tycz­ne świad­czo­ne w zgo­dzie naj­wyż­szy­mi stan­dar­da­mi jako­ści,
  • kom­plek­so­wy nad­zór dzia­łu IT nad infra­struk­tu­rą sie­cio­wą i ser­we­ro­wą,
  • dostęp do zespo­łu infor­ma­ty­ków, któ­rzy są wyspe­cja­li­zo­wa­ni w wie­lu dzie­dzi­nach infor­ma­tycz­nych.