Image module
Sprzęt i oprogramowanie

Inży­nie­ro­wie fir­my Blu­evirt posia­da­ją spo­re doświad­cze­nie we wdro­że­niach pro­fe­sjo­nal­ne­go sprzę­tu i opro­gra­mo­wa­nia, m.in. w zakre­sie zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem sys­te­mów IT w fir­mach. Oso­bi­sty kon­takt z klien­ta­mi z wie­lu branż umoż­li­wia nam roz­po­znać ocze­ki­wa­nia oraz zapro­po­no­wać insta­la­cję i kon­fi­gu­ra­cję urzą­dzeń w odnie­sie­niu do potrzeb przed­się­bior­stwa.

Współ­pra­cu­je­my z wie­lo­ma reno­mo­wa­ny­mi dostaw­ca­mi sprzę­tu oraz opro­gra­mo­wa­nia. Zapew­nia­my dostęp do naj­now­szych tech­no­lo­gii infor­ma­tycz­nych oraz naj­bar­dziej aktu­al­nych na ryn­ku licen­cji.

Wybór dobrej jako­ści opro­gra­mo­wa­nia wyma­ga zaku­pu pro­fe­sjo­nal­ne­go sprzę­tu. W przy­pad­ku odpo­wied­nie­go dobo­ru tech­no­lo­gii zwięk­sza się efek­tyw­ność użyt­ko­wa­niazarzą­dza­nia całą infra­struk­tu­rą IT w fir­mie. Dla każ­dej bran­ży jeste­śmy w sta­nie przy­go­to­wać ofer­tę, któ­ra uwzględ­ni zapo­trze­bo­wa­nia pod wzglę­dem bez­piecz­ne­go i nie­za­wod­ne­go prze­twa­rza­nia infor­ma­cji oraz dzia­ła­nia urzą­dzeń sie­cio­wych.

Opieka informatyczna nad zasobami firmy obejmuje wsparcie techniczne, wybór sprzętu sieciowego oraz dostosowanie infrastruktury IT do maksymalnego poziomu zabezpieczeń.
Naszym klientom oferujemy wiele możliwości wyboru:
 • bez­płat­ne opro­gra­mo­wa­nia (open sour­ce) z otwar­ty­mi licen­cja­mi,
 • sprzęt kla­sy enter­pri­se,
 • spe­cja­li­stycz­ny softwa­re komer­cyj­ny.
W ramach doradztwa informatycznego wspieramy firmy przy wyborze i zakupie:
 • kom­pu­te­rów, ser­we­rów oraz urzą­dzeń prze­no­śnych,
 • licen­cji na opro­gra­mo­wa­nia anty­wi­ru­so­we,
 • opro­gra­mo­wa­nia do wir­tu­ali­za­cji,
 • sprzę­tu do ser­we­row­ni,
 • urzą­dzeń sie­cio­wych w ramach infra­struk­tu­ry fir­my.
Image module
Oprogramowanie

Świad­czy­my pro­fe­sjo­nal­ne doradz­two przy wybo­rze opro­gra­mo­wa­nia dla firm. Oprócz pomo­cy przy zaku­pie pro­gra­mów i licen­cji, prze­pro­wa­dza­my kon­fi­gu­ra­cje, insta­lu­je­my nie­zbęd­ne wtycz­ki oraz udzie­la­my prak­tycz­nych porad na temat użyt­ko­wa­nia poszcze­gól­nych apli­ka­cji.

Pro­po­nu­je­my opro­gra­mo­wa­nia pro­du­ko­wa­ne przez fir­my, któ­re zdo­by­ły spo­re uzna­nie na ryn­ku infor­ma­tycz­nym.

Współpracujemy z twórcami następujących programów antywirusowych:
 • Bit­de­fen­der,
 • ESET End­po­int Secu­ri­ty.

W trak­cie wybo­ru opro­gra­mo­wa­nia bie­rze­my pod uwa­gę spe­cy­fi­kę bran­ży, wytycz­ne ze stro­ny per­so­ne­lu zarzą­dza­ją­ce­go fir­mą oraz prze­wi­dy­wa­ne wyko­rzy­sta­nie sprzę­tu i pozo­sta­łych usług infor­ma­tycz­nych w codzien­nej pra­cy.

Dla każ­de­go klien­ta przy­go­to­wu­je­my indy­wi­du­al­ną ofer­tę. Przed­sta­wia­my naj­bar­dziej opty­mal­ne roz­wią­za­nia, któ­re uwzględ­nia­ją korzy­ści wyni­ka­ją­ce z wybo­ru opro­gra­mo­wa­nia open sour­ce oraz opro­gra­mo­wa­nia kla­sy enter­pri­se.

Image module
Sprzęt

Wybór sprzę­tu fir­mo­we­go wyma­ga spo­rej wie­dzy na temat para­me­trów tech­nicz­nych oraz zasto­so­wa­nia poszcze­gól­nych kom­po­nen­tów infra­struk­tu­ry sie­cio­wej. Przed­się­bior­stwom, któ­rym zale­ży na zapew­nie­niu cią­gło­ści i sta­bil­no­ści dzia­ła­nia, pro­po­nu­je­my zakup pro­fe­sjo­nal­nych urzą­dzeń sie­cio­wych.

Dostarczamy sprzęt wysokiej jakości, który pochodzi od następujących firm:
 • Dell Part­ner Direct,
 • IBM Busi­ness Part­ner,
 • Micro­soft Part­ner,
 • For­ti­net Autho­ri­zed Part­ner,
 • Hew­lett Pac­kard Enter­pri­se.
Świadczymy doradztwo informatyczne w zakresie instalacji i użytkowania sprzętu

Współ­pra­cu­je­my z wymie­nio­ny­mi pro­du­cen­ta­mi sprzę­tu i reko­men­du­je­my ich naj­bar­dziej aktu­al­ne roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne. Dora­dza­my, jak utwo­rzyć lub roz­bu­do­wać infra­struk­tu­rę tech­nicz­ną w fir­mie. Inży­nie­ro­wie z nasze­go dzia­łu IT są w sta­nie zain­sta­lo­wać sprzęt w sie­dzi­bie klien­ta oraz dosto­so­wać go do pra­wi­dło­we­go użyt­ko­wa­nia. W ramach opie­ki infor­ma­tycz­nej prze­pro­wa­dza­my kon­fi­gu­ra­cję urzą­dzeń oraz wdra­ża­my roz­wią­za­nia zapew­nia­ją­ce bez­pie­czeń­stwo sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go w fir­mie.