Image module
Strona chroniona

Witry­na inter­ne­to­wa sta­no­wi wizy­tów­kę przed­się­bior­stwa i potwier­dza jakość oraz rze­tel­ność świad­czo­nych usług. W związ­ku z licz­ny­mi zagro­że­nia­mi, na jakie użyt­kow­ni­cy nara­że­ni są w sie­ci, zale­ca­my korzy­sta­nie z pro­fe­sjo­nal­nej ochro­ny infor­ma­tycz­nej. Stro­na Chro­nio­na to usłu­ga, któ­ra zosta­ła przy­go­to­wa­na dla firm, któ­rym zale­ży na spraw­nym i bez­piecz­nym funk­cjo­no­wa­niu stro­ny inter­ne­to­wej.

Obsłu­gę infor­ma­tycz­ną nad stro­ną www pro­po­nu­je­my zwłasz­cza w przy­pad­ku posia­da­nia roz­bu­do­wa­nej witry­ny, na któ­rej znaj­du­ją się for­mu­la­rze kon­tak­to­we. Prze­twa­rza­nie spo­rej ilo­ści danych wią­że się ze spo­rym ryzy­kiem ich prze­ję­cia przez nie­upraw­nio­ne oso­by.

Usługa Strona Chroniona zapewnia firmie stały nadzór techniczny oraz całodobową opiekę informatyczną poprzez:
 • aktu­ali­za­cję wty­czek, moty­wów, CMS,
 • moni­to­ring tre­ści,
 • wykry­wa­nie nie­au­to­ry­zo­wa­nych prób dostę­pu do kon­ta lub edy­cji zawar­to­ści witry­ny,
 • wery­fi­ka­cję utwo­rzo­nych kopii bez­pie­czeń­stwa,
 • zapew­nie­nie szy­fro­wa­ne­go połą­cze­nia za pomo­cą cer­ty­fi­ka­tu SSL,
 • zain­sta­lo­wa­nie i aktu­ali­zo­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia anty­wi­ru­so­we­go i anty­spa­mo­we­go.
Zalety dla firm w ramach korzystania z usługi Strona Chroniona:
 • wzrost widocz­no­ści stro­ny inter­ne­to­wej w wyszu­ki­war­kach,
 • gwa­ran­cja dostęp­no­ści i sta­bil­ne­go dzia­ła­nia witry­ny,
 • otrzy­my­wa­nie bie­żą­cych rapor­tów na temat bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji i zakre­su ochro­ny stro­ny www,
 • doradz­two infor­ma­tycz­ne ze stro­ny całe­go zespo­łu IT,
 • wpro­wa­dze­nie dodat­ko­wych zapór ochron­nych.