Image module
Szkolenia informatyczne dla firm

Zatrud­nia­my spe­cja­li­stów, któ­rzy posia­da­ją spo­re doświad­cze­nie w bran­ży secu­ri­ty IT. Dzię­ki kil­ku­let­niej dzia­łal­no­ści i roz­po­zna­niu potrzeb ryn­ku przy­go­to­wa­li­śmy sze­ro­ki zakres szko­leń dla per­so­ne­lu i osób zarzą­dza­ją­cych przed­się­bior­stwa­mi.

Współ­pra­cu­je­my z klien­ta­mi, któ­rzy repre­zen­tu­ją róż­no­rod­ne sek­to­ry ryn­ko­we. Świad­cze­nie kom­plek­so­wej obsłu­gi infor­ma­tycz­nej i sta­ły kon­takt z wie­lo­ma fir­ma­mi spra­wia, że jeste­śmy w sta­nie prze­wi­dzieć poten­cjal­ne zagro­że­nia i pod­po­wie­dzieć, jakie zabez­pie­cze­nia będą naj­bar­dziej opty­mal­ne w ramach danej dzia­łal­no­ści.

Szkolenia informatyczne dla firm prowadzimy w następujących obszarach:
 • Wdro­że­nie pro­ce­dur i poli­tyk bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji w fir­mie.
 • Zarzą­dza­nie incy­den­ta­mi i stwo­rze­nie ana­li­zy ryzy­ka.
 • Zada­nia wyni­ka­ją­ce z peł­nie­nia roli admi­ni­stra­to­ra bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji.
 • Uświa­da­mia­nie pra­cow­ni­ków o głów­nych zagro­że­niach wystę­pu­ją­cych w sie­ci.
 • Pró­by wyłu­dze­nia infor­ma­cji a postę­po­wa­nie per­so­ne­lu.
 • Kwe­stia bez­piecz­ne­go prze­twa­rza­nia i prze­cho­wy­wa­nia danych w przed­się­bior­stwie.
 • Zasa­dy prze­strze­ga­nia bez­pie­czeń­stwa infor­ma­tycz­ne­go.

- W jaki spo­sób uni­kać zagro­żeń?

- Jak roz­po­zna­wać poten­cjal­ne ata­ki i bro­nić się przede nimi?

- Jak reago­wać w przy­pad­ku awa­rii?

- Jakie zabez­pie­cze­nia infor­ma­tycz­ne sto­so­wać w fir­mie?

Na szkolenia podpowiadamy, w jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo informacji w firmie.

Prze­pro­wa­dza­my szko­le­nia prak­tycz­ne, któ­re pole­ga­ją na naucze­niu pra­cow­ni­ków korzy­sta­nia z narzę­dzi i pro­gra­mów infor­ma­tycz­nych.

 • Szko­li­my w zakre­sie użyt­ko­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia, typu Agi­le, Nagios czy Post­fix.
 • Poka­zu­je­my, jak umie­jęt­nie zarzą­dzać ryzy­kiem IT.
 • Pod­po­wia­da­my, jak odczy­ty­wać wskaź­ni­ki i para­me­try dzia­ła­nia usług.
 • Uspraw­nia­my tech­nicz­ne mecha­ni­zmy opro­gra­mo­wa­nia, w opar­ciu o LCM, SCCM oraz naj­now­sze aktu­ali­za­cje.