Image module
Wdrożenia systemów IDS/IPS

IDS/IPS to sys­tem bez­pie­czeń­stwa odpo­wia­da­ją­cy za wykry­wa­nie i blo­ko­wa­nie poten­cjal­nych ata­ków wymie­rzo­nych w zaso­by infor­ma­tycz­ne fir­my. Skon­fi­gu­ro­wa­nie i dosto­so­wa­nie zabez­pie­czeń do infra­struk­tu­ry IT pozwa­la uchro­nić się przed zagro­że­nia­mi w sie­ci oraz nie­upraw­nio­ny­mi pró­ba­mi dostę­pu do kont użyt­kow­ni­ków.  Pro­po­nu­je­my wdro­że­nie sys­te­mów IDS/IPS, któ­re zapew­nia­ją szyb­ką reak­cję ze stro­ny admi­ni­stra­to­rów sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go.

Wdrożenie IDS/IPS wzbogaca system informatyczny firmy o narzędzie, które:
  • opie­ra się na roz­wią­za­niach komer­cyj­nych lub opro­gra­mo­wa­niu typu open sour­ce, np. Snort,
  • zapew­nia mak­sy­mal­ny sto­pień ochro­ny infra­struk­tu­ry sie­cio­wej,
  • blo­ku­je nie­au­to­ry­zo­wa­ne pró­by dostę­pu.
Korzyści wynikające z wdrożenia systemów IDS/IPS w firmie:
  • wykry­wa­nie ano­ma­lii i ata­ków skie­ro­wa­nych na infra­struk­tu­rę sie­cio­wą,
  • zapo­bie­ga­nie wła­ma­niom i pró­bom prze­ła­ma­nia zabez­pie­czeń,
  • auto­ma­ty­za­cja podej­mo­wa­nych dzia­łań,
  • wpro­wa­dza­nie blo­kad dostę­po­wych,
  • poin­for­mo­wa­nie admi­ni­stra­to­ra danych o błę­dach i moż­li­wych zagro­że­niach.
Oferujemy monitorowanie usług sieciowych.

Zapew­nia­my sta­ły moni­to­ring infor­ma­tycz­ny, któ­ry kon­tro­lu­je całą infra­struk­tu­rę infor­ma­tycz­ną w fir­mie. Nasi spe­cja­li­ści zaj­mu­ją się bie­żą­cą admi­ni­stra­cją sie­ci IT oraz prze­pro­wa­dza­ją ana­li­zę ruchu w sie­ci. W przy­pad­ku moż­li­wo­ści zaata­ko­wa­nia sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go, natych­mia­sto­wo podej­mu­ją dzia­ła­nia, dzię­ki któ­rym zapo­bie­ga­ją awa­riom oraz nie­sta­bil­no­ści dzia­ła­nia fir­my.

Moni­to­ring IT w połą­cze­niu z wdro­że­niem IDS/IPS to zna­ko­mi­te roz­wią­za­nie, któ­re pozwa­la ustrzec fir­mę przed licz­ny­mi zagro­że­nia­mi i awa­ria­mi sys­te­mo­wy­mi.