Image module
Wdrożenie firewall

Fire­wall to sta­bil­na zapo­ra ognio­wa, któ­ra zapi­su­je wszyst­kie nie­po­żą­da­ne zda­rze­nia i ano­ma­lie wystę­pu­ją­ce w sie­ci. Jej głów­nym zada­niem jest blo­ko­wa­nie prób ata­ków i poten­cjal­nych zagro­żeń, na któ­re użyt­kow­ni­cy są nara­że­ni w trak­cie korzy­sta­nia z połą­czeń sie­cio­wych. Dzia­łal­ność nie­zau­fa­nych nadaw­ców jest natych­mia­sto­wo wykry­wa­na, a następ­nie zatrzy­my­wa­na, aby jej skut­ki nie zdą­ży­ły się prze­do­stać do infra­struk­tu­ry IT w fir­mie.

Zarządzanie siecią IT obejmuje konfigurację i stałe reagowanie na pojawiające się zagrożenia.

Moni­to­ring IT infor­mu­je na bie­żą­co o wszel­kich nie­pra­wi­dło­wo­ściach i ano­ma­liach wystę­pu­ją­cych w sie­ci. Dzię­ki sta­łej obser­wa­cji nasi inży­nie­ro­wie są w sta­nie zablo­ko­wać wszel­kie pró­by ata­ków oraz zauto­ma­ty­zo­wać sys­tem do wyko­ny­wa­nia kon­kret­nych dzia­łań w obli­czu ist­nie­ją­ce­go zagro­że­nia.

Zaj­mu­je­my się wdra­ża­niem pro­fe­sjo­nal­nych roz­wią­zań gwa­ran­tu­ją­cych wyso­ki poziom bez­pie­czeń­stwa infor­ma­tycz­ne­go. Powie­rze­nie opie­ki infor­ma­tycz­nej nad zabez­pie­cze­nia­mi nasze­mu dzia­ło­wi IT gwa­ran­tu­je sta­łą kon­tro­lę i natych­mia­sto­wą reak­cję na poten­cjal­ne ata­ki.

Wdrożenie zapory ochronnej firewall pozwala na:
  • blo­ko­wa­nie wszel­kich nie­zau­fa­nych prób dostę­pu do sie­ci,
  • moni­to­ro­wa­nie i ana­li­zo­wa­nie ruchu w sie­ci,
  • prze­pro­wa­dze­nie ana­li­zy ryzy­ka IT.

Jeste­śmy w sta­nie przy­go­to­wać infra­struk­tu­rę sie­cio­wą do wdro­że­nia zapo­ry ognio­wej:

  • w ramach sys­te­mów Win­dows i Linux,
  • w opar­ciu o opro­gra­mo­wa­nie open sour­ce lub tech­no­lo­gie Cisco lub For­ti­net,
  • na wybra­nych urzą­dze­niach sie­cio­wych.