Image module
Wdrożenie i administracja siecią IT

Aby cała infra­struk­tu­ra IT dzia­ła­ła pra­wi­dło­wo, nie­zbęd­ne jest zapew­nie­nie sta­bil­nych, odpo­wied­nio zain­sta­lo­wa­nychskon­fi­gu­ro­wa­nych kom­po­nen­tów sie­ci. Zapo­trze­bo­wa­nie klien­tów na cią­gły i nie­za­wod­ny dostęp do sie­ci wzra­sta. W związ­ku z roz­wo­jem tech­no­lo­gii infor­ma­tycz­nych i wyko­rzy­sty­wa­niem ich w ramach dzia­łal­no­ści przed­się­bior­stwa, pro­po­nu­je­my zapro­jek­to­wa­nie, wdro­że­nie i admi­ni­stra­cję sie­ci infor­ma­tycz­nych.

Wdrożenie infrastruktury IT w firmie obejmuje następujące obszary:
  • stwo­rze­nie pro­jek­tu infra­struk­tu­ry sie­cio­wej,
  • insta­la­cję i kon­fi­gu­ra­cję urzą­dzeń sie­cio­wych,
  • wpro­wa­dze­nie sys­te­mów zabez­pie­czeń, m.in. barier ochron­nych typu fire­wall czy VPN,
  • wdro­że­nie moni­to­rin­gu IT celem prze­pro­wa­dze­nia ana­li­zy ruchu w sie­ci.
Gwarancja silnych zabezpieczeń w ramach sieci IT

Zaj­mu­je­my się wdro­że­niem lokal­nej sie­ci kom­pu­te­ro­wej, bez­prze­wo­do­wej sie­ci Wi-Fi, jak i roz­bu­do­wa­nej infra­struk­tu­ry sie­cio­wej w fir­mie. Jed­no­cze­śnie pro­wa­dzi­my kom­plek­so­wą admi­ni­stra­cję sie­cią ITDora­dza­my, jakie zabez­pie­cze­nia i urzą­dze­nia sie­cio­we wybrać, aby zapew­nić spraw­ne dzia­ła­nie i bez­piecz­ną komu­ni­ka­cję mię­dzy użyt­kow­ni­ka­mi

Kompleksowe zarządzanie siecią IT

Dla firm, któ­rym zale­ży na spraw­nym dzia­ła­niu urzą­dzeń i apli­ka­cji sie­cio­wych, ofe­ru­je­my dodat­ko­wo zarzą­dza­nie infra­struk­tu­rą IT. Admi­ni­stra­cja sie­cią to sze­reg dzia­łań, któ­re zapew­nia­ją pro­fe­sjo­nal­ną obsłu­gę tech­nicz­ną nad wszyst­ki­mi aktyw­ny­mi ele­men­ta­mi w sie­ci fir­mo­wej.

Nasi spe­cja­li­ści wdra­ża­ją roz­wią­za­nia gwa­ran­tu­ją­ce wyso­ki poziom zabez­pie­czeń oraz ochro­nę przed poten­cjal­ny­mi ata­ka­mi sie­cio­wy­mi. Dzię­ki naj­now­szych roz­wią­za­niom IT dba­my o sta­bil­ny roz­wój infra­struk­tu­ry sie­cio­wej w fir­mie.

Administracja siecią IT to usługa, w ramach której zapewniamy:
  • zapro­jek­to­wa­nie i wdro­że­nie sie­ci infor­ma­tycz­nych,
  • pomoc przy wybo­rze urzą­dzeń pery­fe­ryj­nych w ramach infra­struk­tu­ry sie­cio­wej,
  • wdro­że­nie sie­ci LAN/MAN/WAN/WLAN,
  • moni­to­ring IT, któ­ry wykry­wa poten­cjal­ne zagro­że­nia i ana­li­zu­je ruch w sie­ci,
  • szyb­ką reak­cję na błę­dy tech­nicz­ne i awa­rie,