Image module
Wdrożenia rozwiązań IT

Dla nowych firm i przed­się­biorstw, któ­re zamie­rza­ją roz­bu­do­wać infra­struk­tu­rę IT, pro­po­nu­je­my wdro­że­nia roz­wią­zań infor­ma­tycz­nych, zapew­nia­ją­cych spraw­ne zarzą­dza­nie zaso­ba­mi IT. Inży­nie­ro­wie fir­my Blu­evirt są w sta­nie zapro­jek­to­wać oraz wdro­żyć sieć według wytycz­nych i potrzeb kon­kret­nej bran­ży.

Zaj­mu­je­my się przy­go­to­wa­niem przed­się­biorstw do wpro­wa­dze­nia sta­bil­nych zabez­pie­czeń w ramach infra­struk­tu­ry IT. Nasi inży­nie­ro­wie posia­da­ją spo­re doświad­cze­nie w bran­ży secu­ri­ty IT. Wdra­ża­ją sys­te­my i usłu­gi infor­ma­tycz­ne, któ­re zapew­nia­ją więk­szą prze­wi­dy­wal­ność oraz cią­głość dzia­ła­nia sys­te­mów infor­ma­tycz­nych.

Wykonujemy wdrożenia informatyczne w następujących obszarach:
  • Bazy danych,
  • Ser­we­ry pocz­to­we, pli­ków i www,
  • Wir­tu­ali­za­cja,

Wdro­że­nie bez­piecz­ne­go śro­do­wi­ska IT w fir­mie wią­że się z insta­la­cją i cyklicz­ną aktu­ali­za­cją urzą­dzeń i apli­ka­cji. Spra­wu­je­my opie­kę nad całą infra­struk­tu­rą IT. Dora­dza­my przy wybo­rze sprzę­tu i opro­gra­mo­wa­nia oraz pod­po­wia­da­my naj­bar­dziej korzyst­ne dla klien­ta roz­wią­za­nia.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemów bezpieczeństwa IT w firmie:
  • sil­na i sku­tecz­na ochro­na fir­my przed nagłą utra­tą danych, wycie­kiem czy pró­bą prze­ję­cia infor­ma­cji przez nie­upraw­nio­ne oso­by,
  • bie­żą­ca wery­fi­ka­cja spraw­no­ści dzia­ła­nia sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go,
  • moni­to­ro­wa­nie ruchu w sie­ci,
  • infor­mo­wa­nie o koniecz­no­ści prze­pro­wa­dze­nia aktu­ali­za­cji,
  • ostrze­ga­nie przed moż­li­wy­mi błę­da­mi tech­nicz­ny­mi czy prze­cią­że­nia­mi,
  • auto­ma­ty­za­cja zadań.