Image module
Wdrożenie VPN

VPN to bez­piecz­ny tunel w sie­ci, któ­ry umoż­li­wia pro­wa­dze­nie szy­fro­wa­nej komu­ni­ka­cji. Gwa­ran­tu­je szyb­kie i bez­piecz­ne prze­twa­rza­nie danych, któ­re sta­ją się nie­wi­docz­ne dla zewnętrz­nych sys­te­mów. W sie­ci poja­wia się coraz wię­cej zagro­żeń dla użyt­kow­ni­ków, dla­te­go pro­po­nu­je­my wdro­że­nie sys­te­mu VPN w ramach infra­struk­tu­ry IT w fir­mie.

System VPN – gwarancja wysokiej odporności na zagrożenia w sieci

VPN to zapo­ra ochron­na, któ­ra jest prak­tycz­nie nie­wy­kry­wal­na dla osób z zewnątrz. Aby zagwa­ran­to­wać sta­bil­ne i bez­piecz­ne połą­cze­nie dla użyt­kow­ni­ków fir­my, wdra­ża­my roz­wią­za­nia ochron­ne. Sys­tem VPN opie­ra­my na komer­cyj­nym opro­gra­mo­wa­niu Cisco lub tech­no­lo­giach open sour­ce, m.in.: SoftE­ther, Ope­nVPN lub IPsec.

Zalety ze zdecydowania się firmy na implementację VPN:
  • szy­fro­wa­nie komu­ni­ka­cji w trak­cie korzy­sta­nia z sie­ci,
  • uzy­ska­nie bez­piecz­ne­go połą­cze­nia z dowol­ne­go miej­sca na zie­mi, np. pod­czas dele­ga­cji, spo­tkań służ­bo­wych czy pra­cy zdal­nej w domu,
  • zablo­ko­wa­nie nie­po­żą­da­ne­go ruchu sie­cio­we­go,
  • zapew­nie­nie sil­nej ochro­ny przed kra­dzie­żą danych i pod­słu­cha­mi.
W ramach wdrożenia sieci VPN proponujemy:
  • przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu VPN,
  • doradz­two przy wybo­rze urzą­dzeń sie­cio­wych,
  • zain­sta­lo­wa­nie i kon­fi­gu­ra­cję usta­wień,
  • cyklicz­ne prze­pro­wa­dza­nie aktu­ali­za­cji,
  • moni­to­ring sie­ci VPN,
  • wspar­cie tech­nicz­ne.