Image module
Zarządzanie siecią IT

Zarzą­dza­nie infra­struk­tu­rą sie­cio­wą ozna­cza sta­łą kon­tro­lę nad roz­wo­jem i utrzy­ma­niem sta­bil­no­ści dzia­ła­nia przed­się­bior­stwa.

Nasi inży­nie­ro­wie zapew­nia­ją wyso­ką wydaj­ność, nie­za­wod­ność i bez­pie­czeń­stwo infra­struk­tu­ry sie­cio­wej. Cyklicz­na ana­li­za urzą­dzeń sie­cio­wych oraz usług dzia­ła­ją­cych w ich ramach wska­zu­je na potrze­bę prze­pro­wa­dze­nia kon­fi­gu­ra­cji oraz aktu­ali­za­cji sie­ci. Zarzą­dza­nie sie­cią IT pozwa­la unik­nąć nie­spo­dzie­wa­nych pro­ble­mów tech­nicz­nych oraz ustrzec się przed poten­cjal­ny­mi awa­ria­mi.

Kompleksowa administracja siecią IT oznacza bieżącą opiekę informatyczną w następujących obszarach:
  • wykry­wa­nie nie­pra­wi­dło­wo­ści, błę­dów tech­nicz­nych oraz poten­cjal­nych zagro­żeń w urzą­dze­niach sie­cio­wych, zapo­rach ochron­nych i opro­gra­mo­wa­niu,
  • cyklicz­ne ana­li­zo­wa­nie popraw­no­ści dzia­ła­nia urzą­dzeń aktyw­nych,
  • infor­mo­wa­nie o koniecz­no­ści aktu­ali­za­cji sprzę­tu i usług sie­cio­wych,
  • blo­ko­wa­nie nie­po­żą­da­nych ruchów w sie­ci,
  • wdra­ża­nie i uspraw­nia­nie roz­wią­zań infor­ma­tycz­nych w obrę­bie całej infra­struk­tu­ry IT.